EURO-ASFALT GODINA DOBRIH REZULTATA

IZGRADNJA AUTOCESTE DRIVUŠA – GORICA

Na projektu izgradnje koridora 5C, dionica Drivuša – Gorica trenutno se vrše radovi nasipanja kamenog materijala, zasipanje potpoRnog zida kamenim materijalom i šalovanje potpornih zidova. Također se vrši zasipanje kamenim materijalom i izrada ulazne građevine na propustu 3+318 te izrada betonskih šahtova za elektroinstalacije.