GRAcANICA-IZGRADNJA-KANALIZACIONE-MREzE

GRAČANICA – IZGRADNJA KANALIZACIONE MREŽE

Aktivnosti na teritoriji općine Gračanica podrazumijevaju plansko rješavanje separiranog kanalizacionog sistema za gradsko područje. Grade se vodovi sanitarno-fekalnih i industrijskih otpadnih voda odvojenih od vodova oborinskih voda. Gradi se i kanalizaciona mreža ukupne dužine od 15.767 metara, od čega glavni vodovi čine 13.015 metara, a priključni 2.752 metra.

Projektnim rješenjem separirani kanalizacioni sistem podijeljen je na tri LOT-a. Predviđeno je da radovi na LOT1 i LOT2 budu okončani do 30. 11. 2015. godine, dok je za LOT3 predviđeno okončanje radova 31. 05. 2016. godine.

Od početka projekta do danas izvođeni su radovi na lijevoobalnom kolektoru (KL) pri LOT1 te na kanalima OKU3, KU3 i OKD3-S pri LOT2. Na LOT3 djelomično su izvršeni pripremni radovi te nabavka materijala za ugradnju.
Realizacija kompletnog projekta odvija se planiranom dinamikom.

Pored radnih ekipa Euro-Asfalta, na projektu su angažirana i dva podizvođača – Džim Company Tuzla i Amgrad Gračanica.